Viktig informasjon om smittevern i Solakirkene


 

Solakirkene følger Den norske kirkes smittevernveileder som finnes på kirken.no/korona.

Nye vedtak 4. januar 2021:

I lys av regjeringens skjerpede smitteverntiltak gjeldende fra 4.januar 2021, kommunene på nord-Jæren sin innføring av felles, lokal smittevernforskrift gjeldende fra 31.desember 2020, samt det krevende smitteutbruddet i Ræge kirke ifm. julens gudstjenester har vi i dag på ny vurdert maks. antall sitteplasser i kirkebyggene i Sola kommune.

De nye tallene gjeldende fra fredag 8.januar er: (Gjelder ved begravelser)

Tananger kirke:          maks. 50 personer

Sola kapell:                 maks. 33 personer 

Sørnes kirke:               maks. 50 personer

Ræge kirke:                 maks. 40 personer

Ved andre seremonier som vielser og dåp er maks antall personer i alle kirkene 10 stk.

Vi viser ellers til følgende gjeldende bestemmelser:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-flere-nasjonale-smitteverntiltak/id2826466/

https://www.sola.kommune.no/aktuelt/ny-forskrift-gjeldende-fra-31-desember.45340.aspx

https://kirken.no/globalassets/kirken.no/aktuelt/filer%202020/smittevernveileder/oppdatert%2002.%20desember%202020%20-%20riktig/smittevernveileder%20for%20den%20norske%20kirke%20v%205.0%20pr%2002.12.20.pdf

Det er varslet oppdatert smittevernveileder fra Den norske kirke i nær framtid.

 

  1. Fellessang i begravelsesseremoniene

Som kjent kom det inn en ny formulering under pkt. 1.1. i siste versjon av Den norske kirkes smittevernveileder:

● Ved salmesang/allsang innendørs anbefales 2 meter avstand mellom personer som ikke bor sammen.

NB: Kirkevergen i Sola har i dag fått melding om at på bakgrunn av smitteutbruddet i Ræge kirke nylig ber ass. smittevernoverlege i Sola kommune sammen med prosten i Tungenes innstendig om å ikke synge i gravferdene i tiden framover. Konkrete årsaker til smittespredningen er ikke avklart, men nå gjelder det å ta alle forholdsregler for at ikke ytterligere mennesker smittes.

Prestene i Sola er kjent med dette, og det vil være tjenlig at også begravelsesbyråene informerer om det når de blir kontaktet om begravelser / seremonier i solakirkene.

 

  1. Bruk av munnbind ifm. begravelsesseremonier

Det er kommet spørsmål om det er krav til bruk av munnbind. Det er det ikke. Men vi minner om at begravelsesseremonier bare kan gjennomføres om en holder minst 1 meters avstand. (2 meter der en synger) Dette er et krav, og det ligger også til grunn når antall maks. pesoner beregnes. Det er derfor fra vår side ikke nødvendig å be deltakerne bruke munnbind. Det er likevel viktig å vise til at hver enkelt må gjøre sine egne vurderinger også om bruk av munnbind, for egen og andres beskyttelse.

 

 

 

 

 

NB! Nye bestemmelser fra 3. desember 2020: Ved arrangement med allsang må det være 2 meters avstand mellom dem som ikke er i samme kohort. Dette får konsekvenser for seremonier i Sola kapell der det maksimalt kan være 44 personer til stede + medvirkende. 

 

 

 

 

NB! I følge nye bestemmelser gjeldende fra mandag 9. november 2020 vil det være plass til maksimalt 50 personer i kirkene i Sola kommune. 

Etter at smitten øker i samfunnet har vi fått beskjed om å begrense våre nærkontakter i enda større grad enn før. Erna Solberg ber oss om å være mest mulig hjemme, og på den måten bekjempe smitteøkningen.

I Solakirkene tar vi dette på alvor. I løpet av de nærmeste dagene vil det bli mer og mer klart hvilke tilbud som kan fortsette, og hvilke tilbud som må settes på vent de nærmeste ukene. Se menighetene sine nettsider.

I de tilfellene vi har arrangementer ber vi dere alle selv å vurdere om det er riktig å komme ut fra din totale kontaktflate.

Dette er noen av endringene som trer i kraft 9. november:

  • Maks 50 deltakere på gudstjenester og kulturarrangementer i kirken fordi denne ikke har fastmonterte stoler, ref regjeringens definisjon.
  • Maks 20 deltakere på private sammenkomster som familieselskap, vennefester, julebord o.l. i leide/lånte lokaler.
  • Kirkerådet og KA anbefaler at fysiske samlinger avlyses ut november måned. Dette gjelder ikke forordnede gudstjenester og kirkelige handlinger (dåp, bryllup og gravferd).
  • Nattverd, lystenning o.l. frarådes for å redusere bevegelse i rommet. Ofring bør skje med Vipps e.l. 

Vi vil legge til rette for trygge arrangement i de tilbudene som opprettholdes og minner om:

  • Hold minst 1 meter avstand
  • Ha god håndhygiene
  • Ingen med forkjølelsessymptomer kan delta
  • Deltagere registreres med navn og telefonnummer. Oversikt over deltakere nå skal oppbevares i 14 dager.

 

 

 

 

 

Tilbake